Regulamin fanpage MASTER EKO

Regulamin fanpage MASTER EKO

Fanpage MASTER EKO jest prowadzony przez spółkę "Master Eko" Teresa Kurek, Beata Szymoniak spółka jawna z siedzibą w Opolu, przy ul. Fabryczna 31, 45-349 Opole (zwaną dalej Master Eko).

Celem fanpage MASTER EKO jest:

 • informowanie o działalności Master Eko, oferowanych produktach oraz organizowanych akcjach promocyjnych;

 • umożliwienia wymiany opinii pomiędzy osobami zainteresowanymi ofertą Master Eko
  oraz pomiędzy tymi osobami i Master Eko.

Niniejszy regulamin opisuje zasady korzystania z fanpage MASTER EKO. Niezależnie od poniższych uregulowań, każdy użytkownik Facebooka zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu i zasad obowiązujących na Facebooku dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/policies

Na Fanpage MASTER EKO zakazane jest:

 1. Zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklamy własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów lub innych treści, których głównym celem jest reklama lub promocja),

 2. Umieszczanie treści sprzecznych z prawem, wulgarnych, naruszających zasady współżycia społecznego lub powszechnie akceptowalne normy społeczno- obyczajowe (w szczególności zakazane jest zamieszczenie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),

 3. Umieszczanie linków prowadzących do treści określonych w lit. a) i b) powyżej jak również linków do stron internetowych będących dopiero w budowie lub których treść strony jest losowo wybierana lub też zmienia się w zależności od rodzaju przeglądarki Użytkownika lub do stron internetowych będących przekierowaniem na inną stronę,

 4. Naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci, w tym także podszywanie się pod inne osoby,

 5. Publikowanie jakichkolwiek informacji lub linków do stron zawierających uszkodzone pliki lub wirusy lub zamieszczanie uszkodzonych plików lub wirusów bezpośrednio na Fanpage „Master Eko”

Komentarze naruszające zasady wskazane w niniejszym Regulaminie lub zasady, do których niniejszy Regulamin się odwołuje mogą być bez ostrzeżenia usunięte przez administratora Fanpage.

Osoby, które naruszą zasady wskazane w niniejszym Regulaminie lub zasady, do których niniejszy Regulamin się odwołuje, otrzymają ostrzeżenie od administratora Fanpage, a przy kolejnym naruszeniu wyżej wymienionych zasad mogą zostać trwale zablokowane i usunięte z Fanpage.

Administrator fanpage MASTER EKO zastrzega sobie prawo do usunięcia tej strony i jej zawartości w dowolnym momencie, oraz prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

Za pośrednictwem fanpage ogłaszane są konkursy, w przypadkach których obowiązują następujące postanowienia:

 • Zasady konkursów opisywane są każdorazowo we wpisie ogłaszającym rozpoczęcie konkursu oraz w regulaminie każdego konkursu.

 • Na życzenie organizatora, uczestnik jest zobowiązany do podania swoich danych adresowych, w celu doręczenia przesyłki z nagrodą.

Korzystanie z Fanpage MASTER EKO oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z funkcjonowaniem fanpage MASTER EKO

Administratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem fanpage MASTER EKO są:

 1. "Master Eko" Teresa Kurek, Beata Szymoniak spółka jawna z siedzibą w Opolu (45-349) ul. Fabryczna 31

 2. Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Facebook Ireland Ltd. dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez "Master Eko" Teresa Kurek, Beata Szymoniak spółka jawna zamieszczono poniżej.

 1. Z "Master Eko" Teresa Kurek, Beata Szymoniak spółka może się Pani/Pan skontaktować:

  • dzwoniąc pod numer telefonu: 77 455 13 39

  • pisząc na adres e-mail: rodo@master-bhp.pl

  • pisząc na adres pocztowy siedziby Administratora.

 2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności dokumentowania sprzedaży i rozliczeń z tytułu sprzedaży, prowadzenia dokumentacji księgowej oraz dokonywania rozliczeń podatkowych, zgodnie z wymogami m.in. następujących przepisów prawa:

 • ustawa o podatku od towarów i usług;

 • ustawa o rachunkowości;

 • ustawa Ordynacja podatkowa;

 1. prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na postawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 2. w pozostałych przypadkach - jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak:

 • utrzymywanie kontaktów z klientami;

 • zarządzenie procesem obsługi klientów, w tym wykonywanie czynności administracyjnych, wykonywanie analiz statystycznych i opracowywanie raportów;

 • ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

 1. w zakresie danych przetwarzanych w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – jest wymogiem umownym, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy;

 2. w zakresie danych przetwarzanych w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – jest wymogiem ustawowym, podanie tych danych jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora i potencjalnie naruszenie przepisów prawa;

 3. w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych, wskazanych wyżej celów przetwarzania.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów, tj.:

 1. w zakresie danych przetwarzanych w celu w celu zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy;1

 2. w zakresie danych przetwarzanych w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – przez okres wskazany w przepisach prawa, z których wynikają te obowiązki;

 3. w zakresie danych przetwarzanych do celów prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na postawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres na jaki udzielono zgody lub do czasu jej wycofania;

 4. w zakresie danych przetwarzanych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (podstawa prawna
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  – do czasu realizacji tych celów albo do czasu wniesienia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych we wskazanych wyżej celach, Pani/Pana dane mogą być przez nas udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

  • organom państwowym lub podmiotom uprawnionym do uzyskiwania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. operatorom systemów płatniczych, bankom, operatorom pocztowym, radcom prawnym/adwokatom);

  • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego (zgodnie z wymogami określonymi w art. 28 RODO), w związku
   ze świadczonymi przez nich usługami
   (np. podmiotom świadczącym usługi transportu towarów, dostawcom usług IT, podmiotom zapewniającym obsługę finansowo-księgową, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi doradcze).

 2. Nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państw trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowych.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

 2. sprostowania (poprawienia) danych;

 3. usunięcia danych;

 4. ograniczenia przetwarzania danych;

 5. przenoszenia danych;

 6. wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (czyli przetwarzania danych
  na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody);

 7. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f (czyli przetwarzania do celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią);

 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługujące Pani/Panu prawa opisano w art. 12-23 oraz art. 77 RODO. Tekst RODO jest dostępny pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe wskazaliśmy powyżej.

 1. Nie będziemy wobec Pani/Pana podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.